هیأت مدیره و مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

محمد حسین عابدینی

سهام داران

شرکت داده پردازی ایران 40 درصد

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر اشکان اکبری

سهام داران

شرکت تحلیل گران عصر اطلاعات سامان 60 درصد

مدیر عامل

کاوه فهیم

عضو هیأت مدیره

...

عضو هیئت مدیره

مهرداد مهرپور دارستانی

مدیران

شرکت تحلیل گران عصر اطلاعات سامان

رئیس هیئت مدیره

دکتر اشکان اکبری

نایب رئیس هیئت مدیره

داوود خاکیان

مدیر عامل

مرتضی عابدینی

سهام داران

...