هیأت مدیره و مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

محمد حسین عابدینی

سهام داران

شرکت داده پردازی ایران 40 درصد

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود رحمانيان

سهام داران

شرکت تحلیل گران عصر اطلاعات سامان 60 درصد

مدیر عامل

محمود رحمانيان

عضو هیأت مدیره

...

عضو هیئت مدیره

مهرداد مهرپور دارستانی

مدیران

شرکت تحلیل گران عصر اطلاعات سامان

رئیس هیئت مدیره

داوود خاکیان

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود رحمانیان

مدیر عامل

مرتضی عابدینی

سهام داران

...