مقالات
امنیت اینترنت اشیا iot

چالش امنیت اینترنت اشیا

امنیت یکی از بزرگترین چالش های اینترنت اشیا IOT است. این حسگرها در بسیاری از موارد، داده ‌های بسیار حساسی را جمع ‌آوری می ‌کنند، برای مثال، آنچه شما در خانه خود می‌ گویید و انجام می‌ دهید در این سیستم ها ثبت و ضبط می شود. حفظ این امنیت برای اعتماد مصرف کننده حیاتی […]