مقالات
هوشمند سازی پارکینگ

فناوری های موجود در پارکینگ هوشمند

پارک کردن وسیله نقلیه در محیط های پر ترافیک اغلب منجر به زمان اضافی رانندگی در جستجوی فضای آزاد می شود که منجر به ازدحام و آلودگی محیطی می شود. فقدان اطلاعات راهنمایی برای فضاهای خالی پارکینگ، یکی از دلایل رفتار ناکارآمد پارک خودرو است. حسگرها و فن‌آوری‌های هوشمند سازی پارکینگ ، راهنمایی رانندگان را […]